โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ก้างปลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 794
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 117 94 211 26.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 87 94 181 22.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 78 80 158 19.90
3 รวม ม.ต้น 14 282 268 550 69.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 29 51 80 10.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 28 54 82 10.33
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 28 54 82 10.33
6 รวม ม.ปลาย 6 85 159 244 30.73
รวมทั้งหมด 20 367 427 794 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0