โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,442
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 161 200 361 25.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 170 151 321 22.26
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 113 141 254 17.61
3 รวม ม.ต้น 25 444 492 936 64.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 69 129 198 13.73
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 49 102 151 10.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 53 104 157 10.89
6 รวม ม.ปลาย 16 171 335 506 35.09
รวมทั้งหมด 41 615 827 1,442 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0