โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,398
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 166 186 352 25.18
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 161 189 350 25.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 136 155 291 20.82
3 รวม ม.ต้น 28 463 530 993 71.03
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 88 145 10.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 51 81 132 9.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 42 86 128 9.16
6 รวม ม.ปลาย 12 150 255 405 28.97
รวมทั้งหมด 40 613 785 1,398 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0