โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หัวไทรบำรุงราษฏร์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,450
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 156 153 309 21.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 165 177 342 23.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 137 166 303 20.90
3 รวม ม.ต้น 27 458 496 954 65.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 78 132 210 14.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 56 84 140 9.66
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 44 102 146 10.07
6 รวม ม.ปลาย 21 178 318 496 34.21
รวมทั้งหมด 48 636 814 1,450 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0