โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิชลคุณาธารวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,452
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 174 206 380 26.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 130 167 297 20.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 132 171 303 20.87
3 รวม ม.ต้น 26 436 544 980 67.49
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 54 98 152 10.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 46 116 162 11.16
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 50 108 158 10.88
6 รวม ม.ปลาย 15 150 322 472 32.51
รวมทั้งหมด 41 586 866 1,452 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0