โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิชลประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 860
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 87 117 204 23.72
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 98 89 187 21.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 91 102 193 22.44
3 รวม ม.ต้น 18 276 308 584 67.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 40 64 104 12.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 42 48 90 10.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 28 54 82 9.53
6 รวม ม.ปลาย 9 110 166 276 32.09
รวมทั้งหมด 27 386 474 860 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0