โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 527
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 52 48 100 18.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 38 43 81 15.37
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 36 56 92 17.46
3 รวม ม.ต้น 9 126 147 273 51.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 51 86 16.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 36 51 87 16.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 50 81 15.37
6 รวม ม.ปลาย 9 102 152 254 48.20
รวมทั้งหมด 18 228 299 527 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0