โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คลองพนสฤษดิ์พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 552
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 55 66 121 21.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 51 55 106 19.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 56 58 114 20.65
3 รวม ม.ต้น 12 162 179 341 61.78
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 48 83 15.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 18 40 58 10.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 21 49 70 12.68
6 รวม ม.ปลาย 9 74 137 211 38.22
รวมทั้งหมด 21 236 316 552 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0