โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อำมาตย์พานิชนุกูล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,910
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 218 283 501 17.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 224 269 493 16.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 183 266 449 15.43
3 รวม ม.ต้น 36 625 818 1,443 49.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 218 294 512 17.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 165 311 476 16.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 181 298 479 16.46
6 รวม ม.ปลาย 36 564 903 1,467 50.41
รวมทั้งหมด 72 1,189 1,721 2,910 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0