โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองกระบี่ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,994
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 220 192 412 20.66
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 225 202 427 21.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 188 226 414 20.76
3 รวม ม.ต้น 33 633 620 1,253 62.84
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 132 178 310 15.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 96 159 255 12.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 78 98 176 8.83
6 รวม ม.ปลาย 21 306 435 741 37.16
รวมทั้งหมด 54 939 1,055 1,994 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0