โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เหนือคลองประชาบำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,821
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 183 187 370 20.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 208 194 402 22.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 162 224 386 21.20
3 รวม ม.ต้น 30 553 605 1,158 63.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 87 157 244 13.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 72 141 213 11.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 79 127 206 11.31
6 รวม ม.ปลาย 21 238 425 663 36.41
รวมทั้งหมด 51 791 1,030 1,821 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0