โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,871
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 185 189 374 19.99
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 169 188 357 19.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 150 201 351 18.76
3 รวม ม.ต้น 30 504 578 1,082 57.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 107 177 284 15.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 87 154 241 12.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 98 166 264 14.11
6 รวม ม.ปลาย 27 292 497 789 42.17
รวมทั้งหมด 57 796 1,075 1,871 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0