โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,965
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 185 202 387 19.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 145 204 349 17.76
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 155 193 348 17.71
3 รวม ม.ต้น 28 485 599 1,084 55.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 112 196 308 15.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 109 184 293 14.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 114 166 280 14.25
6 รวม ม.ปลาย 23 335 546 881 44.83
รวมทั้งหมด 51 820 1,145 1,965 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0