โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 845
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 87 90 177 20.95
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 75 88 163 19.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 78 75 153 18.11
3 รวม ม.ต้น 15 240 253 493 58.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 55 72 127 15.03
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 54 66 120 14.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 61 105 12.43
6 รวม ม.ปลาย 12 153 199 352 41.66
รวมทั้งหมด 27 393 452 845 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0