โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,794
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 30 426 456 16.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 31 398 429 15.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 36 404 440 15.75
3 รวม ม.ต้น 39 97 1,228 1,325 47.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 77 414 491 17.57
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 59 395 454 16.25
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 90 434 524 18.75
6 รวม ม.ปลาย 42 226 1,243 1,469 52.58
รวมทั้งหมด 81 323 2,471 2,794 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0