โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองถลาง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,822
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 219 224 443 24.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 211 193 404 22.17
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 164 235 399 21.90
3 รวม ม.ต้น 33 594 652 1,246 68.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 82 143 225 12.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 74 125 199 10.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 38 114 152 8.34
6 รวม ม.ปลาย 23 194 382 576 31.61
รวมทั้งหมด 56 788 1,034 1,822 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0