โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,092
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 227 239 466 11.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 188 248 436 10.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 237 254 491 12.00
3 รวม ม.ต้น 36 652 741 1,393 34.04
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 176 282 458 11.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 1,533 277 1,810 44.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 162 269 431 10.53
6 รวม ม.ปลาย 36 1,871 828 2,699 65.96
รวมทั้งหมด 72 2,523 1,569 4,092 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0