โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุราษฏร์พิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,868
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 206 264 470 16.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 181 279 460 16.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 165 241 406 14.16
3 รวม ม.ต้น 33 552 784 1,336 46.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 193 340 533 18.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 173 342 515 17.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 178 306 484 16.88
6 รวม ม.ปลาย 39 544 988 1,532 53.42
รวมทั้งหมด 72 1,096 1,772 2,868 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0