โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,380
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 203 209 412 17.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 216 201 417 17.52
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 187 219 406 17.06
3 รวม ม.ต้น 30 606 629 1,235 51.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 161 225 386 16.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 130 248 378 15.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 142 239 381 16.01
6 รวม ม.ปลาย 30 433 712 1,145 48.11
รวมทั้งหมด 60 1,039 1,341 2,380 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0