โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุราษฎร์ธานี 2 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1,718
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 165 167 332 19.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 142 182 324 18.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 165 147 312 18.16
3 รวม ม.ต้น 24 472 496 968 56.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 88 157 245 14.26
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 95 155 250 14.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 106 149 255 14.84
6 รวม ม.ปลาย 21 289 461 750 43.66
รวมทั้งหมด 45 761 957 1,718 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0