โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาญจนดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 611
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 86 64 150 24.55
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 86 55 141 23.08
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 60 50 110 18.00
3 รวม ม.ต้น 14 232 169 401 65.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 33 55 88 14.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 22 42 64 10.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 26 58 9.49
6 รวม ม.ปลาย 9 87 123 210 34.37
รวมทั้งหมด 23 319 292 611 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0