โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,020
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 119 137 256 25.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 115 123 238 23.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 107 95 202 19.80
3 รวม ม.ต้น 13 341 355 696 68.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 58 83 141 13.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 26 74 100 9.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 23 60 83 8.14
6 รวม ม.ปลาย 10 107 217 324 31.76
รวมทั้งหมด 23 448 572 1,020 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0