โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เกาะสมุย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,419
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 170 140 310 21.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 162 155 317 22.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 163 153 316 22.27
3 รวม ม.ต้น 27 495 448 943 66.46
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 83 109 192 13.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 58 98 156 10.99
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 39 89 128 9.02
6 รวม ม.ปลาย 15 180 296 476 33.54
รวมทั้งหมด 42 675 744 1,419 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0