โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,019
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 126 110 236 23.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 91 97 188 18.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 74 103 177 17.37
3 รวม ม.ต้น 15 291 310 601 58.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 59 93 152 14.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 89 132 12.95
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 34 100 134 13.15
6 รวม ม.ปลาย 12 136 282 418 41.02
รวมทั้งหมด 27 427 592 1,019 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0