โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พนมศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 793
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 100 77 177 22.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 74 147 18.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 58 65 123 15.51
3 รวม ม.ต้น 13 231 216 447 56.37
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 49 89 138 17.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 40 76 116 14.63
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 38 54 92 11.60
6 รวม ม.ปลาย 11 127 219 346 43.63
รวมทั้งหมด 24 358 435 793 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0