โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,027
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 174 230 404 19.93
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 194 200 394 19.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 188 220 408 20.13
3 รวม ม.ต้น 31 556 650 1,206 59.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 114 204 318 15.69
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 88 181 269 13.27
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 72 162 234 11.54
6 รวม ม.ปลาย 22 274 547 821 40.50
รวมทั้งหมด 53 830 1,197 2,027 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0