โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เคียนซาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,421
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 184 151 335 23.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 140 138 278 19.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 123 135 258 18.16
3 รวม ม.ต้น 22 447 424 871 61.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 81 147 228 16.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 62 103 165 11.61
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 51 106 157 11.05
6 รวม ม.ปลาย 16 194 356 550 38.71
รวมทั้งหมด 38 641 780 1,421 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0