โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พรุพีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 500
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 50 32 82 16.40
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 55 35 90 18.00
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 49 37 86 17.20
3 รวม ม.ต้น 9 154 104 258 51.60
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 56 53 109 21.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 25 44 69 13.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 32 64 12.80
6 รวม ม.ปลาย 9 113 129 242 48.40
รวมทั้งหมด 18 267 233 500 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0