โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีระนอง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,918
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 404 196 208 404 21.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 433 211 222 433 22.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 370 177 193 370 19.29
3 รวม ม.ต้น 1,207 584 623 1,207 62.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 281 103 178 281 14.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 234 95 139 234 12.20
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 196 67 129 196 10.22
6 รวม ม.ปลาย 711 265 446 711 37.07
รวมทั้งหมด 1,918 849 1,069 1,918 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0