โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรียาภัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,338
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 248 322 570 17.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 265 333 598 17.91
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 228 296 524 15.70
3 รวม ม.ต้น 42 741 951 1,692 50.69
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 215 345 560 16.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 206 345 551 16.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 195 340 535 16.03
6 รวม ม.ปลาย 42 616 1,030 1,646 49.31
รวมทั้งหมด 84 1,357 1,981 3,338 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0