โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สอาดเผดิมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,564
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 178 294 472 18.41
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 176 294 470 18.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 175 288 463 18.06
3 รวม ม.ต้น 36 529 876 1,405 54.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 132 265 397 15.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 118 265 383 14.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 121 258 379 14.78
6 รวม ม.ปลาย 30 371 788 1,159 45.20
รวมทั้งหมด 66 900 1,664 2,564 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0