โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มาบอำมฤตวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 693
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 74 70 144 20.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 89 73 162 23.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 89 95 184 26.55
3 รวม ม.ต้น 12 252 238 490 70.71
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 31 38 69 9.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 28 39 67 9.67
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 20 47 67 9.67
6 รวม ม.ปลาย 7 79 124 203 29.29
รวมทั้งหมด 19 331 362 693 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0