โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งตะโกวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 943
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 108 69 177 18.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 101 98 199 21.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 82 83 165 17.50
3 รวม ม.ต้น 15 291 250 541 57.37
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 90 81 171 18.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 61 60 121 12.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 53 57 110 11.66
6 รวม ม.ปลาย 12 204 198 402 42.63
รวมทั้งหมด 27 495 448 943 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0