โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2564

จำนวน 3,525
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 236 368 604 17.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 247 370 617 17.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 204 344 548 15.55
3 รวม ม.ต้น 45 687 1,082 1,769 50.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 165 470 635 18.01
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 159 457 616 17.48
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 121 384 505 14.33
6 รวม ม.ปลาย 45 445 1,311 1,756 49.82
รวมทั้งหมด 90 1,132 2,393 3,525 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0