โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,533
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 237 369 606 17.15
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 247 369 616 17.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 205 346 551 15.60
3 รวม ม.ต้น 45 689 1,084 1,773 50.18
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 165 471 636 18.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 160 458 618 17.49
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 122 384 506 14.32
6 รวม ม.ปลาย 45 447 1,313 1,760 49.82
รวมทั้งหมด 90 1,136 2,397 3,533 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0