โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ระโนด ปีการศึกษา 2563

จำนวน 738
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 72 97 169 22.90
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 77 66 143 19.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 91 74 165 22.36
3 รวม ม.ต้น 15 240 237 477 64.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 29 59 88 11.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 47 78 10.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 34 61 95 12.87
6 รวม ม.ปลาย 9 94 167 261 35.37
รวมทั้งหมด 24 334 404 738 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0