โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ระโนดวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,253
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 160 138 298 23.78
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 123 132 255 20.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 114 152 266 21.23
3 รวม ม.ต้น 26 397 422 819 65.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 59 95 154 12.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 44 85 129 10.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 47 65 112 8.94
6 รวม ม.ปลาย 12 150 245 395 31.52
7 ปวช.1 1 8 15 23 1.84
8 ปวช.2 1 2 4 6 0.48
9 ปวช.3 1 1 9 10 0.80
9 รวม ปวช. 3 11 28 39 3.11
รวมทั้งหมด 41 558 695 1,253 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0