โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,150
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 260 304 564 13.59
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 241 336 577 13.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 262 435 697 16.80
3 รวม ม.ต้น 44 763 1,075 1,838 44.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 20 337 449 786 18.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 20 293 492 785 18.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 19 257 484 741 17.86
6 รวม ม.ปลาย 59 887 1,425 2,312 55.71
รวมทั้งหมด 103 1,650 2,500 4,150 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0