โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ปีการศึกษา 2564

จำนวน 3,529
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 302 415 717 20.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 295 421 716 20.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 299 414 713 20.20
3 รวม ม.ต้น 48 896 1,250 2,146 60.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 169 315 484 13.71
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 137 332 469 13.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 116 314 430 12.18
6 รวม ม.ปลาย 32 422 961 1,383 39.19
รวมทั้งหมด 80 1,318 2,211 3,529 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0