โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1,463
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 172 202 374 25.56
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 153 159 312 21.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 144 203 347 23.72
3 รวม ม.ต้น 30 469 564 1,033 70.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 42 125 167 11.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 51 84 135 9.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 44 84 128 8.75
6 รวม ม.ปลาย 12 137 293 430 29.39
รวมทั้งหมด 42 606 857 1,463 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0