โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นาทวีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,193
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 285 245 530 24.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 262 219 481 21.93
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 219 216 435 19.84
3 รวม ม.ต้น 44 766 680 1,446 65.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 124 159 283 12.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 95 142 237 10.81
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 92 135 227 10.35
6 รวม ม.ปลาย 24 311 436 747 34.06
รวมทั้งหมด 68 1,077 1,116 2,193 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0