โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,048
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 177 238 415 20.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 170 208 378 18.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 159 229 388 18.95
3 รวม ม.ต้น 36 506 675 1,181 57.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 124 150 274 13.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 108 141 249 12.16
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 97 148 245 11.96
6 รวม ม.ปลาย 23 329 439 768 37.50
7 ปวช.1 1 3 23 26 1.27
8 ปวช.2 1 2 34 36 1.76
9 ปวช.3 1 2 35 37 1.81
9 รวม ปวช. 3 7 92 99 4.83
รวมทั้งหมด 62 842 1,206 2,048 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0