โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งหว้าวรวิทย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 734
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 83 99 182 24.80
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 72 82 154 20.98
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 54 89 143 19.48
3 รวม ม.ต้น 13 209 270 479 65.26
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 36 70 106 14.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 30 44 74 10.08
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 26 49 75 10.22
6 รวม ม.ปลาย 8 92 163 255 34.74
รวมทั้งหมด 21 301 433 734 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0