โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ละงูพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 662
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 77 55 132 19.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 92 49 141 21.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 63 46 109 16.47
3 รวม ม.ต้น 12 232 150 382 57.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 30 80 110 16.62
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 37 50 87 13.14
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 48 35 83 12.54
6 รวม ม.ปลาย 10 115 165 280 42.30
รวมทั้งหมด 22 347 315 662 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0