โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิมานพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,873
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 131 211 342 18.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 175 189 364 19.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 138 215 353 18.85
3 รวม ม.ต้น 27 444 615 1,059 56.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 97 167 264 14.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 93 186 279 14.90
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 83 188 271 14.47
6 รวม ม.ปลาย 21 273 541 814 43.46
รวมทั้งหมด 48 717 1,156 1,873 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0