โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิเชียรมาตุ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,840
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 166 293 459 16.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 199 249 448 15.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 162 221 383 13.49
3 รวม ม.ต้น 32 527 763 1,290 45.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 223 310 533 18.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 209 295 504 17.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 201 312 513 18.06
6 รวม ม.ปลาย 39 633 917 1,550 54.58
รวมทั้งหมด 71 1,160 1,680 2,840 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0