โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สภาราชินี 2 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,156
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 98 93 191 16.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 119 99 218 18.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 110 100 210 18.17
3 รวม ม.ต้น 19 327 292 619 53.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 85 116 201 17.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 60 83 143 12.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 78 115 193 16.70
6 รวม ม.ปลาย 20 223 314 537 46.45
รวมทั้งหมด 39 550 606 1,156 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0