โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2563

จำนวน 953
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 115 104 219 22.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 97 120 217 22.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 97 85 182 19.10
3 รวม ม.ต้น 18 309 309 618 64.85
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 46 81 127 13.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 35 75 110 11.54
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 25 73 98 10.28
6 รวม ม.ปลาย 10 106 229 335 35.15
รวมทั้งหมด 28 415 538 953 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0