โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยยอด ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,339
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 195 287 482 20.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 195 259 454 19.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 167 287 454 19.41
3 รวม ม.ต้น 36 557 833 1,390 59.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 110 208 318 13.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 124 189 313 13.38
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 117 201 318 13.60
6 รวม ม.ปลาย 25 351 598 949 40.57
รวมทั้งหมด 61 908 1,431 2,339 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0