โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังวิเศษ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,003
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 125 105 230 22.93
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 112 98 210 20.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 102 89 191 19.04
3 รวม ม.ต้น 18 339 292 631 62.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 49 82 131 13.06
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 52 62 114 11.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 48 79 127 12.66
6 รวม ม.ปลาย 12 149 223 372 37.09
รวมทั้งหมด 30 488 515 1,003 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0